Sklep »

Oprogramowanie

 »

Aplikacje

 » Project Professional 2010
Project Professional 2010
Program Project Professional 2010 Brak w magazynie!
Zapytaj eksperta o nową wersję produktu lub zamiennik!
Stan magazynowy: końcówkaSymbol: H30-02681.W sprzedaży od sierpnia 2010.Język: PolskiProducent: Microsoft

Opis producenta towaru

Microsoft Project Professional 2010 PL


Microsoft Project 2010 rozwija funkcje znane już z Microsoft Project 2007, dodając rozwiązania umożliwiające elastyczne zarządzanie pracą oraz narzędzia do współpracy potrzebne menedżerom projektów. Wraz z rozwojem potrzeb biznesowych Project 2010 pozwala na korzystanie z bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami i portfelem. Rodzina produktów Microsoft Project obejmuje Project Standard 2010,Microsoft Project Professional 2010 i Microsoft Project Server 2010.

Co nowego w programie Project 2010

 • Udoskonalony interfejs
 • Nowe opcje przeglądania
 • Łatwiejsze dostosowywanie widoków
 • Planowanie kontrolowane przez użytkownika
 • Łatwiejsza współpraca
 • Zgodność z poprzednimi wersjamiUDOSKONALONY INTERFEJS

Program Project 2010 wprowadza wiele funkcji, które znacznie wzbogacają możliwości wyświetlania projektów i pracowania z nimi.

Wprowadzanie do wstążki
Przy pierwszym uruchomieniu programu Project 2010 użytkownik może być zaskoczony nowym widokiem. Menu i paski narzędzi zostały zamienione na Wstążkę, która umożliwia szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonywania zadań. Polecenia są podzielone na logiczne grupy rozmieszczone na kartach. 
W programie Project 2010 wszystkie karty i grupy na Wstążce można w pełni dostosowywać. Jeśli w danej organizacji są potrzebne funkcje specyficzne dla danej branży, można umieścić te funkcje na osobnej karcie na Wstążce.

Obszar Backstage
Kliknij Plik w celu otwarcia obszaru Backstage — wygodnego graficznego miejsca umożliwiającego zarządzanie plikami projektów. Obszar Backstage zawiera te same podstawowe polecenia umożliwiające otwieranie, zapisywanie i drukowanie plików projektów, które były dostępne w menu Plik starszych wersji programu Microsoft Project. Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą również używać obszaru Backstage do zarządzania połączeniami z programem Project Server oraz wyewidencjonowywania i publikowania projektów.

Polecenie Opcje, które było dostępne w menu Narzędzia, zostało przeniesione do obszaru Backstage. Umożliwia ono otwarcie okna dialogowegoOpcje programu Project, w którym można wprowadzać, przeglądać i zmieniać preferencje dotyczące wyglądu i sposobu działania programu Microsoft Project.

Szybkie znajdowanie poleceń
Dostęp do najczęściej używanych poleceń można teraz uzyskać za pomocą jednego kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego elementu w widoku, takiego jak pasek, komórka tabeli czy wykres, powoduje wyświetlenie minipaska narzędzi z listą często używanych poleceń. Jest to jedna z metod pozwalających oszczędzić czas poświęcany na zarządzanie projektem.


NOWE OPCJE PRZEGLĄDANIA

Do programu dodano również nowe funkcje przeglądania, które ułatwiają sprawdzanie wydajności pracy zespołu i miejsc z nadmierną alokacją. Program Project umożliwia wszystkim użytkownikom w organizacji wyświetlanie ogólnej strategii (oraz potencjalnych głównych problemów dotyczących zasobów) w widoku osi czasu.

Terminarz zespołu
Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą korzystać z terminarza zespołu — widoku planowania zasobów umożliwiającego zarządzanie harmonogramem w sposób, który nie był dostępny w starszych wersjach programu Project. Widok terminarza zespołu umożliwia przeglądanie bieżących zadań członków zespołu i przydzielanie zadań danej osoby innej osobie. Można również przeglądać i przydzielać zadania, które nie zostały jeszcze przydzielone, przeglądać nadmierne alokacje oraz przeglądać nazwy zadań i zasobów. Wszystkie te czynności można wykonywać w jednym, wydajnym widoku. Zarządzanie zadaniami i zasobami jest teraz łatwiejsze niż do tej pory. Jeśli na przykład dany zasób jest nadmiernie alokowany, wystarczy przeciągnąć zadanie z jednego zasobu do drugiego. Informacja o nadmiernej alokacji zniknie.

Oś czasu
Program Project 2010 udostępnia widok osi czasu, który jest wyświetlany automatycznie powyżej pozostałych widoków, przedstawiając w zwięzły sposób cały harmonogram. Do osi czasu można dodawać zadania, można ją także wydrukować w celu uzyskania atrakcyjnego raportu podsumowującego cały projekt. Oś czasu można też wkleić do wiadomości e-mail, aby bez wysiłku uzyskać błyskawiczny raport.


ŁATWIEJSZE DOSTOSOWYWANIE WIDOKÓW

Modyfikowanie widoków w programie Project często sprawiało trudności. Teraz są dostępne nowe metody dostosowywania sposobu sterowania projektami i ich wyświetlania.

Szybkie dodawanie nowych kolumn
Dodawanie nowych kolumn w programie Project zostało znacznie uproszczone. Wystarczy kliknąć nagłówek Dodaj nową kolumnę po prawej stronie widoku arkusza, a następnie wpisać nazwę nowej kolumny bądź wybrać nazwę istniejącej kolumny. Można też szybko zmienić nazwę istniejącej kolumny, klikając jej tytuł i wpisując nową nazwę. Dostosowywanie kolumn jest prostsze niż do tej pory.

Suwak powiększenia
Program Project 2010 umożliwia szybkie powiększanie części dotyczącej danych okresowych w widoku przy użyciu suwaka powiększenia na pasku stanu. Wystarczy przesunąć suwak w prawo, aby powiększyć widok w harmonogramie (pokazać krótsze interwały, takie jak dni lub godziny), lub w lewo, aby go pomniejszyć (pokazać dłuższe interwały, takie jak tygodnie lub miesiące). Suwak powiększenia jest dostępny w widokach wykresu Gantta, diagramu sieciowego i kalendarza oraz we wszystkich widokach wykresów.

 

PLANOWANIE KONTROLOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W programie Project 2010 wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących planowania, które umożliwiają lepszą kontrolę nad harmonogramem. Można również tworzyć początkowe listy zadań w programie Microsoft Excel lub Word i wklejać je do programu Project bez ponownego formatowania.

Planowanie ręczne
W programie Project 2010 wprowadzono istotną zmianę sposobu planowania projektów. Zmodyfikowanie współczynników, takich jakwspółzależności zadań (zależności między zadaniami: Relacja między dwoma zadaniami połączonymi zależnością między ich datami rozpoczęcia i zakończenia. Istnieją cztery typy zależności między zadaniami: zakończenie rozpoczęcie (ZR), zakończenie zakończenie (ZZ), rozpoczęcie rozpoczęcie (RR) i rozpoczęcie zakończenie (RZ).) czy kalendarz (kalendarz: Mechanizm planowania, który określa czas pracy dla zasobów lub zadań. W programie Project są używane cztery typy kalendarzy: kalendarz bazowy, kalendarz projektu, kalendarz zasobu i kalendarz zadania.)projektu, nie powoduje automatycznej zmiany dat zadań planowanych ręcznie.

Ręcznie planowane zadanie można umieścić w dowolnym punkcie harmonogramu. Nie zostanie ono przeniesione przez program Project.

Menedżerowie projektów zaznajomieni z planowaniem automatycznym z wcześniejszych wersji programu Project mogą wyłączyć nową funkcję planowania ręcznego w przypadku wybranych zadań lub w całym projekcie. Zaawansowany aparat planowania programu Project może być wymagany podczas automatycznego planowania w niektórych projektach (zwłaszcza w projektach złożonych).

Nieaktywne zadania
Użytkownik może dezaktywować zadania, zachowując je w projekcie. Nieaktywne zadania często zawierają istotne informacje (na przykład wartości rzeczywiste lub informacje dotyczące kosztów), które mogą być przydatne dla potrzeb archiwizowania.

Zadania sumaryczne o strukturze zstępującej
Menedżerowie projektów nie muszą już tworzyć podzadań, a następnie rzutować ich na zadania sumaryczne. W programie Project 2010 można najpierw utworzyć zadania sumaryczne, które nie muszą zawierać dat w pełni zgodnych z datami rzutowanych podzadań.

Na początku fazy planowania menedżerowie projektów mogą mieć jedynie ogólne informacje o kluczowych elementach dostarczanych (element dostarczany: Materialny i mierzalny wynik lub element, który musi zostać wytworzony, aby zakończyć projekt lub część projektu. Zazwyczaj zespół wykonawczy i udziałowcy projektu ustalają elementy dostarczane przed rozpoczęciem projektu.) i punktach kontrolnych (punkt kontrolny: Punkt odniesienia wyznaczający ważne zdarzenie w projekcie, używany do monitorowania postępu projektu. Każde zadanie o zerowym czasie trwania jest automatycznie wyświetlane jako punkt kontrolny; jako punkt kontrolny można również oznaczyć dowolne inne zadanie o dowolnym czasie trwania.) projektu. W programie Project można dzielić projekty na ogólne fazy (faza: grupa powiązanych zadań, których wykonanie wyznacza jeden z głównych etapów projektu.) zgodnie z harmonogramem i budżetem (budżet: Szacowany koszt projektu, który można określić w programie Project przy użyciu planu bazowego.). Oznacza to, że daty poszczególnych elementów pracy nie muszą się pokrywać z datami ogólnych faz.

Porównywanie wersji projektu
Funkcja porównywania wersji w programie Project 2010 zawiera teraz paski wykresu Gantta i obrazy graficzne, dzięki którym łatwiej jest zauważyć różnice między wersjami projektu.

 

ŁATWIEJSZA WSPÓŁPRACA

Projekty nie działają dobrze, gdy są oddzielone od innych osób w organizacji. W programie Project ulepszono sposoby udostępniania informacji o projektach.

Ulepszenia współpracy za pośrednictwem synchronizacji z listami programu Sharepoint
Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą eksportować pliki projektów do listy programu SharePoint, dzięki czemu menedżer projektu może łatwo i szybko udostępniać informacje o stanie lub tworzyć raporty dostępne do przeglądania w całej organizacji. Do synchronizowania projektu z listą programu SharePoint nie jest potrzebny program Project Web App.

Zaawansowane funkcje kopiowania i wklejania
Trudno uwierzyć w to, że współpracę można ułatwić przez zwykłe kopiowanie i wklejanie informacji o projekcie. Dzięki tej nowej funkcji można kopiować i wklejać zawartość między programami pakietu Office a programem Project 2010, zachowując jej formatowanie, poziomy konspektu i nagłówki kolumn.

Za pomocą dwóch kliknięć można wygenerować błyskawiczny raport i skopiować go do większości programów pakietu Office.

 

ZGODNOŚĆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

Program Project 2010 jest zgodny z poprzednimi wersjami programu Microsoft Project.

Pliki utworzone w programie Project 2007 lub w starszej wersji programu Project można otwierać i edytować w programie Project 2010 w trybie ograniczonej funkcjonalności. Ponadto pliki utworzone w programie Project 2010 można konwertować na pliki programów Project 2007, Project 2000–2003 i Project 98. W żadnym z tych przypadków nie jest potrzebny konwerter.

Uwaga: Funkcje specyficzne dla programu Project 2010, takie jak ręcznie planowane zadania i zadania sumaryczne o strukturze zstępującej, w starszych wersjach programu Project mogą być wyświetlane niezgodnie z oczekiwaniami.

ComponentRequirement

Computer and processor

700-megahertz (MHz) processor or higher

Memory

512 megabytes (MB) RAM or higher

Hard disk

2 gigabyte (GB) available disk space

Display

1024 × 768 or higher resolution monitor

Operating system

Windows XP with Service Pack (SP) 3 (32-bit), Windows Vista with SP1, Windows Server 2003 R2 with MSXML 6.0, Windows Server 2008 or later (32-bit or 64-bit), Windows 7 or later operating systems.

Other

 • Windows Server 2008 with SP2 (64-bit) or later running Microsoft SharePoint Server 2010 is required for certain advanced collaboration functionality. Office Outlook 2003 SP2 or later is required to use the Import Outlook Tasks feature. Visual Reports require Office Excel 2003 SP2 or later and Microsoft Office Visio Professional 2007 or later.

 • Microsoft Project Server 2010 is required for Enterprise Project, portfolio, and resource management capabilities. Microsoft Project Web App and Microsoft Exchange Server 2007 SP1 or later are required for importing tasks to the Outlook calendar or tasks list.

 • SharePoint Server 2010 (installed with Project Server 2010) is required for publishing projects and Windows Workflow Foundation. Microsoft .NET Framework version 3.5 is required for the Resource Substitution Wizard.

 • Use of graphics hardware acceleration requires DirectX 9.0c compatible graphics card with drivers dated 11/1/2004 or later.

 • Internet Explorer 7 or later. Internet functionality requires Internet access (fees might apply).

 • To enable the feature that allows synchronizing Project 2010 with a SharePoint task list, you must install either Microsoft Access 2010 or Microsoft Visio 2010.

 • Before installing Project 2010 to use Visual Reports with Office 2010, you must install Office 2010, Visio 2010 and Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 10.0 OLE DB Provider (available as a free download from Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack, October 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=110393).

 • Certain online functionality requires a Windows Live ID.

Product functionality and graphics can vary based on your system configuration.

Some features might require additional or advanced hardware or server connectivity.


Producent towaru
MicrosoftMicrosoft – nazwa dobrze znana każdemu, kto ma choć trochę do czynienia z komputerami. Nazwa wzbudzająca rozmaite emocje, ale nikogo nie pozostawiająca obojętnym. Droga Microsoft do sukcesu rozpoczęła się od systemu operacyjnego MS-DOS. System ten był wykorzystywany przez pierwszy w świecie komputer osobisty zaprezentowany przez IBM w 1981 r. Od tego czasu, mimo ostrej konkurencji ze strony innych producentów, trwa nieprzerwanie zwycięski pochód systemów operacyjnych Microsoft – najpierw z rodziny DOS, a teraz Windows. W latach dziewięćdziesiątych dołączyły do nich pakiety biurowe z rodziny Office, przeglądarka internetowa Internet Explorer, języki programowania, specjalistyczne oprogramowanie dla przedsiębiorstw i wiele innych produktów cieszących się ogromną popularnością na całym świecie. Także w Polsce.

Adres strony producenta: http://www.microsoft.com/pl/PL/


Zakupy
Przed zakupem prosimy o zapoznania się z regulaminem zakupów. Sklep Uno.pl istnieje już od ponad 11-tu lat w internecie, a zaufało nam już ponad 10 000 klientów. Akceptujemy karty kredytowe i korzystamy ze sprawdzonych kurierów do wysyłki towarów.

Kontakt
KOMPSERWER Ryszard Gorzelak
Strzelców Karpackich 2
80-041 Gdańsk
NIP: 583-137-59-98

Poniedziałek - Piątek
w godzinach 9:00 - 19:00.
Telefon: +48 501 198 270

Stopka redakcyjna
W przypadku wątpliwości należy przed podjęciem decyzji skonsultować się z handlowcem. Wszystkie ceny publikowane w serwisie są cenami brutto i zawierają już podatek VAT (23%).
Twój koszyk:0 złjest pusty.Pokaż...